Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zawierająca warunki ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie to dokument, za wdrożenie którego odpowiedzialny jest jego właściciel. Jest ona określona podstawą prawną i musi zawierać wszystkie informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w budynku, dla którego jest przygotowana. Opracowaniem takiej instrukcji zajmują się firmy, których pracownicy mają do tego uprawnienia. Powinna składać się z części opisowej i graficznej.

Zagadnienia wchodzące w skład instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej, określa w jakie urządzenia gaśnicze jest wyposażony budynek, a także co jaki czas będą one poddawane przeglądom. Znajduje się w niej również informacja o sposobach postępowania na wypadek pożaru oraz organizację ewakuacji w razie zagrożenia. Instrukcja obejmuje także plany budynku, z uwzględnieniem:

  • Powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji
  • Parametrów pożarowych substancji palnych występujących w obiekcie
  • Odległości od innych budynków
  • Podziału obiektów na strefy pożarowe
  • Dróg pożarowych
  • Umiejscowienia hydrantów

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana okresowo, bądź po wprowadzeniu zmian w obiekcie. Wykonać może ją firma odpowiadająca za przeglądy instalacji pożarowej. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie: https://fireflow.pl/uslugi-ppoz.

Czy każdy budynek musi posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowanie takiej instrukcji to wymóg, jeśli istnieje ryzyko zagrożenia wybuchem w występującej strefie pożarowej lub kubatura budynku przekracza 1000m3. Kiedy właściciel budynku jest już w jej posiadaniu, powinien zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenie przeciwpożarowe, które obejmuje naukę prawidłowej oceny zagrożenia, używania sprzętu gaśniczego oraz postępowania podczas ewakuacji. Takie działania mają za zadanie nie tylko przestrzegać przepisów, ale i zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku.